KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ YAZ ATÖLYESİ, 2009

“MEVCUT YAPI STOĞUNDA DEPREM İÇİN TASARIM”

 

KONU: Yanal atılımlı faylar üzerinde bulunan ve depremde hasar gören binalarda mekan bileşenleri ve donanımlarının insan hayatı üzerindeki etkilerinin irdelenmesi.

AMAÇ: Yapının hasar görmesi durumunda mekan bileşenlerinin ve donanımlarının maruz kalacağı hasarın en aza indirilmesi ve yapı içinde yaşam üçgenlerinin oluşturulması amacıyla kullanılacak konstrüktif elemanların strüktür, tasarım, malzeme ve detay yönünden araştırması yapılacaktır.

KAPSAM: Atölye çalışması, yanal atılımlı faylar üzerinde bulunan coğrafyalardaki konut ve ofis-çalışma alanlarına yönelik olacaktır. Çalışma bölgesi olarak, bugüne kadar geçmişte yaşanmış depremler arasında en fazla bilgi ve belge toplanabilen deprem olan 1999 Marmara Depremi’nin merkezi Kocaeli seçilmiştir. Konut ve ofis-çalışma mekanlarını oluşturan bileşenler ve bu mekanlarda kullanılan donanımlar farklı üretim teknikleri ile üretilmiş yapılarda gözlemlenerek hazırlanacak olan farklı deprem senaryolarındaki davranışları saptanacaktır.

YÖNTEM: Yaz atölyesi; alan çalışması ve atölye çalışması olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. Önceden belirlenen mekanlarda alınacak rölöveler yardımıyla o mekanlarda kullanılmış olan tüm mekan bileşenleri ve donanımlarının malzeme, strüktür ve detay olarak tespiti yapılacaktır. Bu tespit yapılırken mekanların belirlenmesindeki  kriterler için;

·         “Konut Mekanları” ve “Ofis-çalışma Mekanları”  için,

o       Geleneksel yöntemle üretilen yapılar,

o       Betonarme karkas yapılar,

o       İleri teknoloji ile üretilen yapılar,

ve donanımların belirlenmesindeki kriterler için;

·         Çalışılacak tüm mekanlardaki donanımlar için,

o       Sabit donanımlar (kolon, kiriş, duvar, döşeme, merdiven, kapı, pencere),

o       Hareketli donanımlar (mobilyalar),

olarak belirlenmiştir.

Atölye bölümünde; alan çalışması sırasında elde edilen verilerin sayısal ortama üç boyutlu aktarımı yapılacaktır.  Elde edilen tüm veriler hazırlanacak farklı deprem senaryolarında irdelenecektir.

DEPREM SENARYOLARININ BELİRLENMESİ:  Belirlenen çalışma alanında ve aynı fay hattı bölgesinde yaşanacak olası depremlerde yapının farklı yönlerden alacağı yüklerin ilgili disiplinler tarafından tespiti yapılacaktır. Bu tespitler sonucu elde edilen veriler ışığında deprem senaryoları yazılacaktır.

SONUÇ: Elde edilen veriler doğrultusunda yapı bileşenlerinin ve donanımlarının tasarımında yapılmış hataların tespit edilmesi ve düzeltilmesi için gerekli düzenlemeler ve öneriler saptanacaktır.

ÇALIŞMA ALANLARI: Çalışmanın atölye bölümü, KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Anıtpark Yerleşkesi atölyelerinde,  bilgisayar laboratuvarında, Konferans salonunda ve TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesinde yapılacaktır.

Alan çalışmaları ise, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi’nin belirleyeceği yerlerde yapılacaktır.

ÇALIŞMAYA KATILACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA BİLGİ: Altı değişik mekan üzerinde çalışılacağı için 4 kişilik altı çalışma grubu ve toplam 24 öğrencinin katılacağı çalışma atölyesi düşünülmektedir. Katılımcılardan 9 kişi KOÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinden oluşacaktır. Kalan 15 öğrenci yurtiçi ve yurtdışından başvuran Mimarlık ve İç Mimarlık bölümleri öğrencileri arasından seçilecektir.

 

“Mevcut Yapı Stokunda Deprem İçin Tasarım” konulu yaz atölyesine katılmak isteyen öğrenciler ilgili lisans bölümlerinin son sınıfına geçmiş olmalıdırlar. Atölyeye katılım ücretsizdir. Ulaşım, konaklama, yemek giderleri atölye çalışmasına destek veren kuruluşlarca karşılanacaktır.

Çalışmada elde edilecek verilerin sayısal ortama aktarımı ve üç boyutlu modellemeleri sırasında kullanılacak bilgisayar programlarının öğrenciler tarafından iyi kullanılıyor olması tercih nedeni olacaktır.  Çalışmaya katılmak isteyen öğrenciler, diz üstü bilgisayarlarını ve fotoğraf makinelerini yanlarında getirmelidirler.

Öğrenciler; okudukları üniversite-fakülte-bölüm-sınıf bilgilerini, kişisel bilgilerini, iletişim adreslerini ve istenen şartları sağladıklarına dair beyanlarını içeren özgeçmişlerini 15 Haziran 2009 tarihine kadar studioarch2009@kocaeli.edu.tr e-posta adresine yollamalıdırlar. Atölye çalışmasının gelişim süreci www.studioarchkocaeli@blogspot.com adresinden izlenebilecektir.

 

 

ÇALIŞMA TAKVİMİ:

Atölye çalışması için 10 günlük bir program öngörülmektedir.

Başlangıç Tarihi: 7 Ağustos 2009 Cumartesi

Bitiş Tarihi: 16 Ağustos 2009 Pazar

Çalışmaların “Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2009”nda sunum tarihi:  18 Ağustos 2009

 

1.      GÜN: 07 Ağustos  2009 - Cuma

Saat 10.00: Buluşma, tanışma, konuların dağıtılması, atölye mekanlarının tanıtımı, KOU Anıtpark Yerleşkesi Konferans Salonu’nda genel bilgilendirmenin yapılması.

Saat 13.00: Öğle yemeği

Saat 14.00-17.00: Aynı fay özelliklerine sahip bölgelerde yaşanmış depremlerden elde edilmiş görsel materyellerin irdelenmesi

Saat 20.00: Açılış yemeği (TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi tarafından karşılanacaktır)

 

      2. 3. 4. 5. GÜN: 08-09-10-11 Ağustos  2009 - Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı

Saat 10.00: Öğrencilerin çalışma alanlarına sevki

Saat 13.00: Öğle yemeği

Saat 14.00-17.00 Alan çalışması

 

       6.  GÜN: 12 Ağustos 2009 - Çarşamba

            Saat 10.00: Verilerin sayısal ortama aktarılması

            Saat 13.00: Öğle yemeği

            Saat:14.00-17.00: Verilerin sayısal ortama aktarılması

 

        7. GÜN: 13 Ağustos 2009 - Perşembe

NURUS Ofis Mobilyaları San. ve Tic. A.Ş.’nin Ankara fabrikasına teknik gezi

 

        8. GÜN: 14 Ağustos 2009 - Cuma

            Saat 10.00: Deprem senaryolarına göre çıkarılacak sonuçların belirlenmesi

            Saat 13.00: Öğle yemeği

            Saat:14.00-17.00: Belirlenen problemlere göre gruplama ve çözüm önerilerinin saptanması

 

      

9. GÜN: 15 Ağustos 2009 - Cumartesi

            Saat 10.00: Tespit,  problem-çözüm ve sonuç konulu posterlerin hazırlanması

Saat 13.00: Öğle yemeği

            Saat:14.00-17.00: Tespit,  problem-çözüm ve sonuç konulu posterlerin hazırlanması

 

       10. GÜN: 16 Ağustos 2009 - Pazar

Saat 10.00: Tespit,  problem-çözüm ve sonuç konulu posterlerin hazırlanması

            Saat 13.00: Öğle yemeği

            Saat 14.00-17.00: Kapanış semineri

Saat 20.00: Kapanış Yemeği (NURUS Ofis Mobilyaları San. ve Tic. A.Ş. tarafından karşılanacaktır).

 

Hazırlanan poster çalışmaları, “Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2009”nda sunulmak üzere basılacaktır. Çalışma raporu, Sempozyum kapsamında bir panelde sunulacak ve konu tartışmaya açılacaktır.

YÜRÜTME KURULU:

Kuratörler:

Yrd. Doç. Dr. Murat ULUĞ (KOU Mimarlık ve Tasarım Fak. Mimarlık Bölümü)

Öğr. Gör. Tevfik İLTER (Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi)

Moderatörler:

Yrd. Doç. Dr. Didem ERTEN BİLGİÇ (KOU Mimarlık ve Tasarım Fak.  İç Mimarlık Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Rüveyda KÖMÜRLÜ (KOU Mimarlık ve Tasarım Fak. Mimarlık Bölümü)

Öğr. Gör. Dr. Kıvanç KUTLUCA (KOU Mimarlık ve Tasarım Fak. Mimarlık Bölümü)

Öğr. Gör. Ergin ÖZTEKİN (KOU Mimarlık ve Tasarım Fak.  İç Mimarlık Bölümü)

Öğr. Gör. Gökay SAVAŞ (Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi)

 

DÜZENLEME KURULU:

Arş. Gör. Dr. Özgü ÖZTURAN (KOU Mimarlık ve Tasarım Fak. İç Mimarlık Bölümü)

Arş. Gör. Gülhis DUYGUN (KOU Mimarlık ve Tasarım Fak. Mimarlık Bölümü)

 

ANA SPONSORLAR:

NURUS Ofis Mobilyaları San. ve Tic. A.Ş.

TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi

 

DESTEK VEREN KURULUŞLAR:

Kocaeli Valiliği

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü

Türk Kızılayı

Türk Telekom A.Ş.

 

 

                                                            AFİŞ                               BASIN DUYURUSU